Prevádzka MŠ:

– od pondelka do piatku, v čase od 7.00 h do 16.00 h. Deti prosíme priviesť do 8.00 h, nakoľko sa po tejto hodine uzatvára hlavný vchod budovy a začínajú plánované aktivity.

Prevádzku zabezpečujú pedagogickí a nepedagogickí pracovníci:

riaditeľka: Mária Valová

poverená zastupovaním riaditeľky: Bc. Tatiana Prídavková

pedagogičky

Mgr. Zuzana Bieliková

Denisa Brunovská

Lenka Kožuchová

vedúca školskej jedálne: Eva Dekanová

kuchárky: Andrea Zubáková, Iveta Bábska

prevádzková pracovníčka: Vladimíra Svetlíková

Neprítomnosť dieťaťa: ohlásiť telefonicky v príslušnej triede – Lienky, Včielky: 033/558309. Pri neprítomnosti viac ako 3 dni (vrátane víkendu) z dôvodu choroby, sviatkov, prázdnin, prerušenia prevádzky MŠ a podobne, prosíme pri nástupe dieťaťa odovzdať pani učiteľke Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Odhlasovanie zo stravy: v prípade ochorenia dieťaťa v MŠ treba nahlásiť odhlásenie zo stravy v školskej jedálni v pondelok do 7.30 h, v ostatné dni deň vopred do 14.00 h na čísle: 033/7746140 alebo v zošite (v chodbičke pri hlavnom vstupe do budovy). V čase mimoriadnej situácie nie je možné neodhlásenú stravu z dôvodu hygienických opatrení vyzdvihnúť.

Šeky na platenie stravného na ďalší mesiac sa dávajú deťom do skriniek v období okolo 15. dňa v mesiaci. Zákonný zástupca je povinný šek uhradiť najneskôr do 25. dňa v danom mesiaci.  V prípade neuhradenia šeku  dieťa nemá nárok na stravu a tá mu bude vydaná až po doručení kópie o zaplatení poplatku vedúcej ŠJ. Zaplatené šeky si odkladajte, v prípade problému s identifikáciou platby ho predložíte vedúcej ŠJ. Zaplatené šeky si odkladajte, v prípade problému s identifikáciou platby ho predložíte vedúcej ŠJ.

Výška mesačného príspevku (školného) za dieťa na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v MŠ je 10 €. Sú 3 možnosti na úhradu školného:

1. 40 € (september – december 2020) – do 10.9.2020, 60 € (január – jún 2020) do 10.1.2021

2. 100 € (na celý rok 09/2020-06/2021)

3. 10 € mesačne – uhradiť vždy do 10. v mesiaci

Č. účtu: IBAN SK15 5600 0000 0052 2250 3001 (do poznámky meno dieťaťa.)

Poplatok 10 € sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.