O škôlke

Materská škola Pri lipkách, ktorej zriaďovateľom je Obec Ostrov, sa nachádza v obci bohatej na krásne prírodné prostredie. MŠ svojím zameraním vedie deti k spoznávaniu a ochrane prírody, a tým k budovaniu základov environmentálneho cítenia a chápania. Ostrov žije aj tradíciami – ľudovými, kresťanskými, kultúrno-spoločenskými a MŠ sa zameriava na vytváranie kladného emocionálneho vzťahu k týmto tradíciám nielen v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj prostredníctvom aktívnej účasti a prezentácie detí. Zámerom je spoznávanie svojho rodiska z rôznych hľadísk a pestovanie úcty k tradičným hodnotám i kultúrnemu dedičstvu regiónu.

Ciele MŠ:

– zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa,

– podporiť vzťah dieťaťa k poznaniu, učeniu a rozvoju individuálnych spôsobilostí,

– umožniť dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti, aktívneho bádania a zážitkového učenia,

– rozvíjať kompetencie školskej spôsobilosti,

– podporovať myslenie a učebné kompetencie dieťaťa získavaním a zhromažďovaním informácií z rôznych zdrojov,

– nadobúdať kľúčové kompetencie získavaním poznatkov o rozmanitosti sveta,

– viesť k vytváraniu pozitívnych vzťahov k bezprostrednému a širšiemu spoločenskému, kultúrnemu a prírodnému prostrediu.

Projekty

MŠ je zaradená do Národnej siete škôl SR podporujúcich zdravie a zdravý životný štýl. Priebežne realizované projekty: Košíček zdravia, Školské ovocie, Krajina zdravia a iné.

2018, 2019 projekt OZ Pohodovo: „Vianočná pošta“ – zameraný na rozvoj prosociálneho cítenia a správania, ako aj budovania užšieho vzťahu detí k najstarším generáciám

2019 projekt z Nadačného fondu Bekaert pomáha v Nadácii Pontis „Ja som malý remeselník“ – zameraný na priblíženie tradičných remesiel typických pre piešťanský i trnavský región a rozvoj praktických zručností formou zážitkového vzdelávania